obrazok
obr obr obr obr

LP-model (Learning Environment and Pedagogical Analysis – Študijné prostredie a Pedagogická analýza)

     
LP-model poskytuje pracovnú metódu, v ktorej učitelia spolupracujú v skupinách podľa špecifických princípov. Cieľom je vybudovať dobré študijné prostredie, ktoré zaisťuje, že všetci študenti nadobudnú sociálne zručnosti a vecné znalosti. LP-model má celoškolský prístup.

Systémovo-teoretický prístup

Hlavným cieľom LP projektu je rozvoj študijného prostredia, ktoré poskytuje všetkým žiakom dobré podmienky na sociálne ako aj akademické vzdelávanie. Učitelia zdokonaľujú svoje schopnosti v pozorovaní a analyzovaní študijného prostredia, aby pochopili prepojenie medzi akademickými výsledkami a problémovým správaním. Projekt poskytuje výcvik pre celý školský personál s použitím modelu analytického chápania a zvládania študijných problémov a problémov správania.

Základná otázka projektu je kontextová perspektíva, ale berie tiež do úvahy individuálnu a sprostredkovateľskú perspektívu. Tieto perspektívy poskytujú širšie chápanie, čo sa týka rozvíjania dobrého študijného prostredia a tiež obmedzovania a prevencie problémového správania.


Rozvojový projekt založený na výskume

LP - projekt predstavuje spoluprácu medzi niekoľkými inštitúciami v Nórsku. Nórsky podporný systém pre špeciálne vzdelávanie, reprezentovaný Pedagogickým centrom v Lillegården je hlavnou zodpovednou inštitúciou v  projekte a sleduje nápady a spoluprácu v učiteľských tímoch v rámci zapojených škôl. Pedagogické centrum v Lillegården používa výsledky práce a pokračujúceho hodnotenia na vytvorenie programu, založeného na výsledkoch z obdobia trvania projektu.


LP - projekt prispeje k:

 • Redukcii problémového správania a k lepšiemu študijnému prostrediu
 • Zvýšeniu schopnosti školského personálu porozumieť a zvládať problémové správanie
 • Rozšíreniu vedomostí o problémovom správaní a študijnom prostredí
 • Väčšiemu uvedomovaniu si vlastných pedagogických postupov
 • Jasne definovaným požiadavkám a očakávaniam na schopnosti žiakov
 • Zvýšeniu schopnosti analyzovania a pozorovania
 • Zvýšeniu schopnosti hodnotenia vlastných postupov
 • Sprostredkovaniu skúseností a výsledkov výskumu z projektu k iným školám

Základné informácie

Názov projektu:

LP-model (Learning Environment and Pedagogical Analysis – Študijné prostredie a Pedagogická analýza)

Zodpovedný za projekt

 • Nórsky direktorát pre základné a stredoškolské vzdelávanie
 • Pedagogické centrum v Lillegården, zodpovedné za rozvojovú časť
 • Univerzita Hedmark, zodpovedná za vyhodnocovaciu časť projektu

Obdobie projektu

2006 - 2008

Počet zapojených škôl 

Približne 100 škôl každý rok

Prístup programu

Cieľová skupina

Učitelia a riaditelia, Pedagogicko-psychologické poradne (PPP)

Hlavný cieľ

LP-model poskytuje pracovnú metódu, v ktorej učitelia spolupracujú v skupinách na analýze podľa špecifických princípov. Cieľom je vybudovanie dobrého študijného prostredia, ktoré zaisťuje, že všetci študenti nadobudnú sociálne zručnosti a vecné znalosti.

Profesionálny obsah 

Kľúčové slová sú systematická analýza a reflexia. Metodológia zahŕňa systematický prístup k analýze a reflexii spolu s rozvojom vhodných opatrení a hodnotenia. LP-model je modelom systémovej teoretickej analýzy a nie metódou. Model zahŕňa množstvo pracovných princípov, ktoré ukazujú, ako by mal človek postupovať, aby prišiel k rozhodnutiu o tom, čo by sa malo vykonať. Samotní učitelia vyvíjajú opatrenia, ktoré by mali byť použité na vytvorenie dobrého študijného prostredia. Opatrenia, ktoré učitelia zavedú, sú vyvinuté na mieste ako výsledok analýzy problémov a podmienok v konkrétnej triede/skupine či škole.

Realizácia

Usporiadanie 

LP - model má celoškolský prístup. Existujú určité podmienky pre participujúce školy:

 • Ďalšie podrobnosti o stratégii LP-modelu predpokladajú podpísanú dohodu s Pedagogickým centrom v Lillegården.
 • PPP v miestnom spoločenstve konajú ako prepojenie medzi miestnymi úradmi a Pedagogickým centrom v Lillegården.
 • PPP a školy súhlasia s využívaním LP-modelu po dobu najmenej 2 rokov
 • PPP vyhradia dostatok času na posudzovanie a jednanie s internými doplňujúcimi správami ako je to definované v projektovej dohode. PPP získajú doplňujúce správy a výcvik pre LP-poradcov od Pedagogického centra v Lillegården.
 • Učiteľské skupiny budú založené v každej škole, ktorá má 5-7 participantov, takže bude zapojená celá učiteľská sila v rámci školy. Každá škola si vyhradí čas na prácu učiteľských skupín.
 • LP-školy nominujú pracovné skupiny a koordinátora podľa vlastných osnov
 • Školy, ktoré sa zúčastňujú na LP-modele, získajú doplňujúce správy a výcvik pre vodcov učiteľských skupín, pravidelné výcvikové dni pre celý školský personál v LP-školách, materiály o modele a prístup k e-learningu (vzdialené štúdium) prostredníctvom chatovacích miestností/konferencií cez webové stránky LP-modelu.
 • Hodnotiace a záznamové systémy pre LP-školy sú dôležitou súčasťou stratégie
 • Podpora poradcov z Pedagogického centra v Lillegården v priebehu procesu, s doplnkovými správami v rámci každého miestneho úradu: stretnutia siete, webová stránka, konferencie pre LP-školy
 • Podpora Univerzity Hedmark na konferenciách pre LP-školy
 • Miestne úrady budú platiť ročný poplatok za každú školu, ktorá je zapojená do realizácie LP-stratégie.

Vyvinutý materiál 

3 príručky, brožúry,  jeden krátky úvod a webstránka LP-modelu

Kniha 1: Teoretický úvod do základov modelu.

Kniha 2: Popis použitia LP-modelu učiteľskými skupinami.

Kniha 3: Príručka pre PPP k ich práci s modelom.

Zahrnutý výcvik 

Okrem informácií uvedených vyššie, o tom, ako organizovať prácu na realizácii LP-modelu, budú existovať aj rôzne druhy kontaktov: v rámci miestnych úradov sa budú konať výcvikové dni alebo tematické/profesionálne dni pre používateľov LP-modelu.

Výsledky vyhodnotenia

Popis hodnotiacej metódy 

LP-model bude vyhodnotený Thomasom Nordahlom, Univerzita Hedmark. Vyhodnotenie LP-modelu je založené na schéme vyhodnotenia pilotného projektu (LP-projekt).
 Od januára 2003 do decembra 2004 prebiehal v 14 nórskych školách LP-projekt. Projekt mal tvar „zdola nahor“, nakoľko východiskovým bodom bolo 300 učiteľov zo zapojených škôl. Učitelia sami seba rozdelili do skupín a sústredili sa pravidelne na dôležité problémy a otázky o tom, ako porozumieť a zvládať problémové správanie a zlepšiť študijné prostredie pre všetkých žiakov. Tento projekt bol vyhodnotený v roku 2005 prostredníctvom NOVA. Vyhodnotenie bolo vykonané formou pre-post schémy štúdie s kontrolnými skupinami, kde predmetné skupiny ako aj kontrolné skupiny boli sledované na začiatku a na konci projektu. V štúdii boli použité spoľahlivé dotazníky, reprezentujúce ciele projektu.

Opis hlavných zistení 

Zhrnutie NOVA Správy 19/05 Študijné prostredie a Pedagogická analýza. Opis a vyhodnotenie LP-modelu. Autor: Thomas Nordahl
Projekt študijného prostredia a pedagogickej analýzy (LP-model) je štúdia 14 nórskych škôl počas obdobia dva a pol roka. Pedagogické centrum v Lillegården bolo zodpovedné za rozvojovú časť projektu, zatiaľ čo NOVA, Nórsky sociálny výskum, viedol vyhodnocovaciu časť. Vyhodnotenie bolo vykonané formou pre-post schémy štúdie s kontrolnými skupinami, kde predmetné skupiny ako aj kontrolné sa sledovali na začiatku a na konci projektu. V štúdii boli použité spoľahlivé dotazníky, ktoré reprezentovali ciele projektu. Žiadnej z participujúcich škôl nevznikli mimoriadne výdavky ako dôsledok účasti na štúdii. Participujúce školy mali iba reorganizovať vyučovacie hodiny zamestnancov, aby mohla štúdia prebiehať bez ďalších nákladov. Projekt dosiahol nasledovné výsledky:

 • Študenti v participujúcich školách si zlepšili svoje poznatky a schopnosti v Nórčine, matematike, Angličtine a prírodných vedách v priemere o 0,4 bodu v porovnaní so študentmi v kontrolnej skupine.
 • Študenti v participujúcich školách si zlepšili svoje sociálne schopnosti v porovnaní so študentmi z kontrolnej skupiny, fakt, ktorý vyústil do lepšieho správania v škole a menšieho napätiu medzi študentmi počas vyučovania.
 • Štúdia ukázala menší stupeň konfliktov medzi študentmi v participujúcich školách a bol zaznamenaný celkový pokles šikanujúceho správania.

Učitelia v štúdii mali za cieľ ako počiatočný bod vidieť, aké problémy ich výučba mala a snažiť sa v spolupráci s ďalšími učiteľmi tieto problémy analyzovať. Svoju analýzu sústredili primárne na podmienky výučby a štúdia na školách a menej na konkrétneho študenta, takže opatrenia a stratégie, súvisiace priamo s konkrétnou školou, bolo možné uplatniť na základe spoľahlivých výskumných údajov.
Pozitívne výsledky, ktoré ukázali predmetné školy našej štúdie, môžu súvisieť s rolou učiteľa ako viac odlišnej dospelej postavy, ktorá má dobrý vzťah so svojimi študentmi. Učitelia tak môžu byť vnímaní študentmi ako autoritatívni, ak sú priateľskí a zároveň aj majú dobrú kontrolu a štruktúru v triede. Štúdia ukázala, že tento fakt, spolu s použitím slovnej motivácie a úzkej spolupráce s rodičmi, prispieva k zlepšeniu školy ako dobrého študijného prostredia. Toto zlepšenie, ktoré ukázala naša štúdia, môže byť prepojené so systematickým a neustálym používaním LP-modelu učiteľmi. LP-model neobsahuje žiadne hotové riešenia pre učiteľov; je formálnym prostriedkom, ktorý učitelia používajú, aby sa dostali k správnym rozhodnutiam v konkrétnych prípadoch. Vyhodnotenie ukázalo, že keď učitelia analyzujú svoju vlastnú prácu systematicky a vedomo a stávajú sa tak lepšími vodcami v triede, bude to mať pozitívny efekt aj na študijné schopnosti a rozvoj sociálnych zručností študentov.

Publikácia

Nordahl, Thomas (2005):  Laeringsmiljoe og pedagogisk analyse (Learning Environment and Pedagogical Analysis) Oslo, NOVA 19/05. http://www.eldhusetfagforum.no/LP-prosjektet/publikasjoner.htm

Dôležitosť alebo dôsledky

LP - model uľahčuje rozvoj znalostí prostredníctvom výmeny skúseností medzi PPP, školami a miestnymi úradmi. Učitelia si môžu vďaka organizovaniu práce v skupinách, ktoré sa stretávajú systematicky v pravidelných časových intervaloch, rozvíjať kultúru, v ktorej si môžu cez reflexiu držať odstup od komplexity a ťažkostí denného života. Naučia sa menej obávať prehovoriť, budú sa rozvíjať spoločne a naučia sa veriť si navzájom. Učiteľ sa stane participantom, ktorý dokáže argumentovať a stáť si za tým, čo povedal, a ktorý si trúfne vystúpiť namiesto toho, aby sa cítil ako obeť „zlých mravov“ žiakov.

Odkazy

www.lp-modellen.no
Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1505425
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.