obrazok
obr obr obr obr

Prieskum šikanovania v ZŠ a SŠ

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
úsek školskej inšpekcie
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4

Prieskum šikanovania v základných a stredných školách

V školskom roku 2004/2005 sa v spolupráci Výskumného ústavu detskej psychlógie a patopsychológie a Štátnej školskej inšpekcie uskutočnil prieskum šikanovania v 51 základných školách (ďalej ZŠ), 6 stredných odborných školách (ďalej SOŠ), 7 združených stredných školách (ďalej ZSŠ), 13 stredných odborných učilištiach (ďalej SOU) v SR. Súčasťou prieskumu šikanovania bol dotazník pre žiakov 6. a 8. ročníka ZŠ, 1. a 3. ročníka stredných škôl (ďalej SŠ)a riadený rozhovor s riaditeľom školy. Z prieskumu vyplýva, že šikanovanie je v školách aktuálnym a zhoršujúcim sa problémom. Verbálna agresia sa stáva súčasťou bežnej komunikácie žiakov. Prejavy fyzickej agresie a nútenie do činnosti sú zastúpené najmä v ZŠ, SOU a ZSŠ. Najviac svedkov šikanovania a obetí šikanovania je v ZŠ a SOU. Najdôveryhodnejšími osobami pre žiakov ZŠ, ktorým by sa zdôverili so šikanovaním sú kamarát, rodič a triedny učiteľ. U žiakov stredných škôl je to kamarát. Učiteľ je zastúpený len v malej miere. Odpovede, žiakov SOU, že so šikanovaním sa nezdôverili nikomu (17 %) svedčia o nevytvorených partnerských vzťahov učiteľ – žiak v tomto druhu strednej školy. Miesto, kde sa najčastejšie odohráva šikanovanie je trieda. Cez vyučovacie hodiny agresori ubližujú obetiam neverbálne, rôznymi ponižujúcimi gestami, alebo verbálne nadávkami a posmeškami. Druhým najčastejším miestom šikanovania sú sociálne zariadenia. Rizikovými miestami sú aj mimoškolské priestory, kde však učitelia nemajú priamy dosah kontroly. Vysoké percento žiakov všetkých druhov škôl si myslí, že riešením problému šikanovania je vylúčenie šikanujúceho zo školy a povedať o šikanovaní dospelej osobe. Chlapci sú v prípade opatrení proti šikanovaniu pesimistickejší ako dievčatá, myslia si, že sa nedá robiť nič. V strednej škole si dievčatá na rozdiel od chlapcov myslia, že o šikanovaní by sa malo povedať dospelej osobe a problém by sa mal riešiť na vyučovaní. Súčasťou prieskumu šikanovania bol aj riadený rozhovor s riaditeľmi škôl. Na otázku či šikanovanie patrí medzi problémy, ktoré riešia odpovedalo 66,23 % riaditeľov niekedy, 29,87 % nie a 3,90 % áno. Až 88,31 % riaditeľov si myslí, že súčasná situácia z hľadiska šikanovania je v škole stabilná, 9,09 % že sa zhoršuje a 12,99 % že sa zlepšuje. Väčšina riaditeľov z obavy zlého hodnotenia svojej školy nepripúšťa možnosť zhoršovania situácie v oblasti šikanovania. Vyššie percento riaditeľov ZŠ ako SŠ pripúšťa možnosť zhoršovania situácie. Na otázku či v škole existuje osoba, ktorej sa žiaci môžu zdôveriť s problémom šikanovania označili poradie: výchovný poradca, triedny učiteľ, riaditeľ školy. V odpovediach žiakov sa výchovný poradca nevyskytol ani 1 raz a riaditeľ len u približne 3 % žiakov. Na otázky akým spôsobom predchádzajú problémom šikanovania a v čom vidia možnosť zlepšenia situácie v oblasti prevencie šikanovania v ich škole volili riaditelia najčastejšie posilnenie dozoru, sprísnenie pravidiel v školskom poriadku, prevenciu, spoluprácu s katechétom, pedagogicko-psychologickou poradňou, žiackym parlamentom, školským psychológom a pod.

Uvedené údaje sa zhodujú s poznatkami Štátnej školskej inšpekcie z inšpekčnej činnosti v ZŠ a SŠ v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Vo všetkých druhoch škôl zaznamenali nárast počtu žiakov s problémovým správaním a prípadov šikanovania, fyzickej a verbálnej agresivity voči spolužiakom, verbálnych útokov žiakov voči učiteľom. Činnosť škôl pri riešení problémov šikanovania stagnuje, problémové javy sa nedostatočne identifikujú, aplikácia prevencie šikanovania nie je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Spracovala: PaedDr. Beata Kozelová

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507711
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.