obrazok
obr obr obr obr

Príprava pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie a riešenia šikanovania a iných foriem násilného správania medzi deťmi v ZŠ Košice – okolie.

Východiská prevencie:

Pri preventívnych aktivitách Pedagogicko-psychologickej poradne pre predškolské zariadenia a základné školy Slovenskej jednoty č. 29 v Košiciach vychádzame z programov,  ktorých základná filozofia sa opiera o skutočnosť, že učitelia sa nepochybne najlepšie hodia na to, aby prevzali úlohu vykonávať výchovnú prevenciu, pretože žijú so žiakmi. Učitelia „môžu svojim žiakom priamo alebo nepriamo pomôcť pri tom, aby sa žiaci situovali ku svojim vlastným postojom k drogám, zdraviu, životným hodnotám atď., aby žili v súlade s vlastným presvedčením. Ale to predpokladá vzťah žiak – učiteľ a určitú vzťahu primeranú schopnosť vcítiť sa. V tomto zmysle môže byť škola živnou pôdou skutočnej prevencie. Ale pretože tých istých žiakov väčšinou sprevádza a kontaktuje viacej učiteľov, je na tejto rovine nevyhnutná dohoda medzi učiteľmi.“ (E. Servais, 1996).

Preventívne tímy v školách:

V základných školách odporúčajú pedagogicko-organizačné pokyny ustanoviť funkciu koordinátora prevencie, ktorého úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia školy, prípadne realizovať preventívny program školy. Zároveň odporúčajú zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu  preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované preventívne opatrenia a programy. Považujeme za náročné, aby koordinátor popri plnení svojich učiteľských povinností sám realizoval tieto úlohy v plnom rozsahu - snažíme sa podporovať budovanie preventívnych tímov v školách. Už niekoľko rokov zapájame do prípravy aj iných pedagogických zamestnancov, tento krát to boli výchovní poradcovia.

Vzdelávanie pedagógov:

V roku 2007 sme z úrovne PPP venovali väčšiu pozornosť predovšetkým príprave pedagogických zamestnancov v našom okrese v problematike prevencie a riešenia šikanovania a iných foriem násilného správania v ZŠ. Prípravu koordinátorov prevencie a výchovných poradcov sme realizovali celoročne formou jednodňových seminárov ako aj dvoch trojdňových sociálno-psychologických výcvikov. Vďaka prostriedkom poskytnutým na základe schváleného projektu z  Protidrogového fondu sa podarilo realizovať tieto výcviky v mesiacoch október a november v Učebno-výcvikovom zariadení v Herľanoch, kde sú zabezpečené veľmi kvalitné podmienky pre skupinovú prácu.

Obsah vzdelávania:

Z hľadiska obsahu sme sa zamerali na poskytnutie nových, rozšírenie a prehĺbenie už získaných odborných vedomostí a zručností v oblasti prevencie a riešenia násilného správania a šikanovania. Venovali sme sa teoretickým východiskám, ako aj nácviku sociálno-psychologických zručností. Sociálno – psychologické aktivity dávajú totiž príležitosť deťom, aby v procese zážitkového učenia pri ich aktívnej spoluúčasti nastala u nich zmena správania. Z toho dôvodu považujeme za užitočné, keď sa v prevencii využívajú predovšetkým aktivizujúce metódy učenia

Kľúčové témy:

 • vývin agresívneho správania u detí
 • poruchy správania u detí a možnosti ich riešenia
 • charakteristika šikanovania, vytýčenie pojmu agresia, agresivita a šikanovanie,
 • príčiny šikanovania, spúšťacie mechanizmy,
 • štádiá šikanovania, význam vývojových stupňov pre prax,
 • aktéri šikanovania – agresori, osobnosť agresora,
 • obete šikanovania, následky šikanovania u detí,
 • riešenie agresívneho správania a šikanovania v školách,
 • možnosti spolupráce školy s rodičmi pri riešení agresívnych prejavov detí a šikanovania,
 • celoškolský prístup pri prevencii a eliminácii šikanovania
 • tvorba intervenčného programu,
 • tvorba triednej charty proti šikanovaniu,
 • vnímanie, prijímanie odlišností
 • rozvíjanie, zmena postojov
 • predsudky, ich význam v práci učiteľa
 • reflexia pri pomáhaní
 • nácvik sociálno-psychologických aktivít,
 • Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach.

Hodnotenie vzdelávania:

V spätných väzbách sa koordinátori prevencie a výchovní poradcovia vyjadrovali pozitívne k obsahu a priebehu vzdelávania a ocenili:

 • získanie nových informácií, vedomostí a zručností,
 • možnosť zúčastniť sa sociálno-psychologického výcviku,
 • možnosť priamych zážitkov odskúšaných „na vlastnej koži“,
 • nácvik nových sociálno-psychologických aktivít použiteľných v preventívnej práci so žiakmi,
 • aktivity, v ktorých si mali možnosť „ zahrať rolu, tej strany, ktorá im vôbec nesedí“ a prostredníctvom spätnej väzby pochopiť a vcítiť sa do pocitov detí,
 • zážitky, ktoré obohatili ich osobný život aj prácu s deťmi,
 • možnosť využitia naučených aktivít na triednických hodinách za účelom zlepšenia klímy v triede,
 • metodické materiály, ktoré obdržali a môžu ich ponúknuť svojim kolegom na škole.
 • získanie námetov na preventívnu prácu so žiakmi,
 • možnosť výmeny skúseností,
 • možnosť osobného aj odborného rastu.

Záver:

Odbornú prípravu učiteľov ZŠ Košice – okolie sme už tretí rok realizovali pod odbornou gesciou MPC Prešov., a tak mali možnosť učitelia zapojení do priebežného vzdelávania v rozsahu 40 hodín získať po jeho absolvovaní certifikáty, čo prijali veľmi pozitívne.

Na základe vyjadrenia koordinátorov sa ukazuje, že už nie sú v preventívnej činnosti v školách osamelí, zlepšuje a rozširuje sa spolupráca najmä s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi. Napriek tomu v prípadoch výskytu šikanovania sa na nich často krát triedni učitelia a iní kolegovia neobracajú so žiadosťou o pomoc. Považujeme preto za potrebné naďalej pracovať so skupinami učiteľov, aby sa na školách rozvíjala kooperácia a vzájomná podpora pri riešení nežiaduceho správania detí v škole.

Z nášho pohľadu bola celoročná spolupráca s koordinátormi prevencie a výchovnými poradcami  zmysluplná. Veríme, že sa nám podarilo naplniť ciele, ktoré sme si predsavzali a účastníci seminárov si rozšírili svoje vedomosti a zručnosti. Dúfame, že odborná príprava pomohla zlepšiť ich schopnosť porozumieť tomuto zložitému problému a prispieť tak k efektívnejšiemu riešeniu problémového správania u detí, a tým vytváraniu bezpečnejšieho prostredia v škole pre všetky deti.

Mgr.Begerová, Mgr.Bányaiová
Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1505453
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.