obrazok
obr obr obr obr

Vyhodnotenie projektu „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“

Termín realizácie projektu : 1.8. 2007 – 30. 12. 2007
Realizátor:
Občianske združenie Papilion
Odborný garant:
PhDr. Eva Tomková – Ministerstvo školstva SR
Koordinátor projektu:
PhDr. Angelika Prevozňáková – OZ Papilion Košice
 
 
Ciele projektu:

Projekt „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“ bol zameraný na:

1.  prezentáciu medzinárodného projektu OECD “International Network on School Bullying and Violence“ na národnej úrovni, prezentáciu tohto projektu a jeho výsledkov na web stránke,

  1. vytvorenie internetovej stránky s cieľom poskytovania najnovších informácií z oblasti prevencie šikanovania a násilia pre potreby učiteľov, rodičov, žiakov, ale aj širšej verejnosti
  2. školenie koordinátorov prevencie stredných a základných škôl rezortu školstva,
  3. monitoring situácie v oblasti šikanovania v školách;
  4. senzibilizáciu rodičov, odbornej aj laickej verejnosti o probléme šikanovania v médiách.
Plnenie:

1.   Medzinárodný projekt OECD “International Network on School Bullying and Violence“ bol prezentovaný na všetkých školiacich aktivitách realizovaných pre pedagógov i odborníkov – expertov, pre školiace aktivity bola spracovaná power – pointová prezentácia o projekte. Z medzinárodnej stránky bolo preložených viacero materiálov pre vzdelávanie pracovníkov rezortu i na prezentáciu na novovytvorenej webstránke, na ktorej je priamo z hlavnej stránky kontakt na stránku medzinárodnú. Na národnej stránke je informácia o medzinárodnom projekte spracovaná medzinárodným koordinátorom a členkou riadiaceho výboru. Na stránke www.prevenciasikanovania.sk je v sekciách pre pedagógov a odborníkov umiestnených viacero odborných článkov a projektov prezentujúcich medzinárodnú stránku

 

2.     Internetová stránka bola spracovaná a umiestnená na portáli 15.októbra 2007.
Skladá sa zo štyroch hlavných sekcií:

  • deti a mládež
  • rodičia
  • pedagógovia
  • iní odborníci

Deti a mladí ľudia majú vo svojej sekcii základné informácie o probléme šikanovania, o možnostiach poradenstva a pomoci, kontaktoch na odborníkov, o stratégiách vlastnej prevencie a ochrany. Návštevníci tejto, i ostaných sekcií, majú možnosť obrátiť sa so žiadosťou o radu na odborníkov, ktorí e-mailový poradenský servis on-line poradne zabezpečujú. Deti sa vo svojej sekcii môžu v ankete vyjadriť, či zažili niektorú z foriem šikanovania na vlastnej koži. Rodičom je venovaná ďalšia zo štyroch hlavných sekcií webovej stránky. Jej ambíciou je podporiť rodičov, aby viac vnímali problémy svojho dieťaťa a porozumeli im, aby dôverovali škole, komunikovali s ňou a žiadali kompetentné a zodpovedné riešenie problému. V sekcii nájdu rodičia aj kontakt na inštitúcie, na ktoré sa pri riešení problému šikanovania môžu obracať a informácie z  legislatívy, o ktorú sa môžu opierať.

Najrozsiahlejšia sekcia je na webovej stránke venovaná pedagógom a jej snahou je poskytnúť pedagógom kompletné informácie z tejto problematiky   v štyroch podsekciách – legislatíva, teória, prax a prieskum.

V sekcii venovanej iným odborníkom je v rovnakých podsekciách mnoho užitočných informácií pre realizáciu kvalitnej prevencie a intervencie v poradenskom a školskom prostredí.

O tom, že webová stránka sa stretla so záujmom odbornej i laickej verejnosti svedčí skutočnosť, že za obdobie 15.10.207 – 31.12.2007 ju navštívilo 17 021 návštevníkov.         

 Webová stránka denne prispieva k väčšej informovanosti zainteresovaných, stala sa spojovacím bodom národnej siete, miestom výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe. Jej   obsah sa aktualizuje, mení a priebežne dopĺňa. Je prístupná všetkým cieľovým skupinám a všetky materiály sú upravené tak, aby boli k dispozícii na stiahnutie.

 

3.   Školenia koordinátorov prevencie stredných a základných škôl rezortu školstva boli realizované podľa časového harmonogramu aktivít projektu v termíne od 26.10.2007 do 17.12.2007. V jednotlivých krajoch boli určení garanti a lektorský tím. Pri organizácii školiacich aktivít sme spolupracovali s Odbormi školstva samosprávnych krajov – Košice, Trnava, Žilina, s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove, s PPP v Bratislave a Galante a s PPP pre predškolské zariadebnia a ZŠ Košice – mesto. Prioritne sme sa pri zabezpečovaní škoiacich aktivít zamerali na pedagógov, najmä koordinátorov prevencie zo stredných škôl. Školenia sa uskutočnili vo forme jednodňových odborno – pracovných seminárov, ktoré boli kombináciou kognitívneho, zážitkového učenia a riešenia problémov z praxe škôl. Cieľom seminárov bola aj prezentácia novej webovej stránky a implementácia platnej legislatívy Metodického usmernenia č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach.

   Termíny a miesta školení:
26.10.2007 – Bratislavský kraj
5.11.2007 –    Košický kraj – ZŠ a SŠ okresu Spišská Nová Ves
6.11.2007 –    Prešovský kraj – SŠ a ZŠ
8.11.2007 –    Košický kraj – SŠ
15.11.2007 - Trnavský kraj
21.11.2007 - Nitrianský kraj
6.12.2007 -   Žilinský kraj - SŠ
17.12.2007-    Košice mesto – ZŠ

4. Monitoring v oblasti šikanovania v školách a zariadeniach bol realizovaný prostredníctvom webovej stránky i školiacich aktivít pedagógov a odborníkov .

Na každej školiacej aktivite sme sa zameriavali aj na monitoring situácie v oblasti prevencie v školách, ale aj na aktuálnu situáciu pri riešení šikanovania a na výsledky prieskumov v základných a stredných školách. Na webovej stránke v sekcii venovanej deťom sa deti môžu vyjadriť k tomu, či boli/sú obeťou šikanovania. Predpokladáme, že stránku navštevujú viac deti, ktoré majú problém so šikanovaním, čomu zodpovedajú aj priebežné výsledky ankety.

 

5. Senzibilizácia odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom médií bola pomerne intenzívna po spustení webovej stránky. Už v prvých dňoch realizácie projektu – 4.augusta 2007 bola v hlavných – večerných správach TV Markíza odvysielaná informácia o realizácii projektu. 

K projektu i k problematike šikanovania sa na otázky moderátora vyjadrila jeho koordinátorka, zo strany MŠ   tlačová hovorkyňa. 

V mesiaci október 2007 boli informácie o projekte a problematike, ktorú rieši, uverejnené v týchto médiách:

Časopis Prevencia 3/2007 pod názvom „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“

SITA uverejnila informáciu o webovej stránke a projekte dňa 30.10.2007

Internetový denník Inet.sk   - Boj proti šikanovaniu začal aj v najinteraktívnejšom médiu – 30.10.2007

Sme – Školstvo spustilo novú internetovú stránku proti šikanovaniu – 30.10.2007

Časopis Úlet – Prevencia šikanovania na internete – 29.10.2007

www.24hod.sk – nová internetová stránka v prevencii šikanovania

V mesiaci november bola medializácia veľmi intenzívna aj vďaka školiacim aktivitám a pomerne veľkému záujmu médií o webovú stránku.

3.novembra bola správa o projete a webovej stránke uverejnená na teletexte TV JOJ. 4.novembra boli vstupy zo strany MŠ a nášho OZ vo večerných správach STV 1.

www.aktualne.sk – 6.11.2007 – Prípadov šikanovania detí neubúda

Plus jeden deň – 6.11.2007 – Naučte deti brániť sa

Učiteľské noviny č.6 z 12.11.2007 pod názvom „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“

Korzár 20.11.2007 - Śikanovanie môže viesť až k samovražde

Podtatranské noviny 21.11.207

www.modernaskola.sk – Pri prevencii šikanovania pomôže nová webová stránka

www.dieta.sk a www.babatko.sk – info a odkaz na webovú stránku

Informáciu o prjekte a webovej stránke uviedli webové stránky mnohých škôl, webová stránka výchovný poradca SOU Bratislavského kraja, webové stránky   informačných centier - ICM mladých on-line, webové stránky školských úradov, miest , www.aktuality.sk - 22.11.2007 .

 

Záver:

Prínos projektu „ Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“ pre rezort školstva vidíme najmä   vo vytvorení webovej stránky, ktorá sa stala nielen informačným zdrojom, ale aj miestom  získania poradenstva a pomoci pre deti, mládež, rodičov i  pedagógov pri predchádzaní a riešení problému šikanovania v školách.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507672
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.