obrazok
obr obr obr obr

Záverečná správa z realizácie projektu 
„Šikana v školských laviciach“
        podporeného v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky Zdravie v školách

 

            A)   Programová správa z realizácie projektu
         Cieľom projektu bolo prostredníctvom výučbového DVD s modelovými situáciami jednotlivých stupňov šikany eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na školách, skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu vo vzdelávacích ustanovizniach a podporiť duševné zdravie žiakov, poskytnúť tiež metodický materiál, ktorý pomôže riešiť problematické situácie pedagógom, rodičom, ale aj samotným žiakom.
Stručná charakteristika súčasného stavu v oblasti, ktorá je predmetom videofilmu Šikana v školských laviciach:

 • Súčasný stav

     Aj napriek tomu, že sa  problematike šikanovania na školách venuje čoraz väčšia pozornosť so súčasným stavom stále nemôžeme byť spokojní. Podľa štatistík sa s nejakou formou šikany stretlo takmer každé dieťa, pričom podľa rozsiahleho výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva  (UIPŠ 2005) šikanovanie sa najčastejšie objavuje v škole (52,6%). Tragédiou je, že niektorí mladí ľudia psychický tlak nezvládnu a  siahnu si na to najcennejšie, iným zas zostanú rany na duši po celý zvyšok života. Väčšine týchto tragédií však možno predchádzať. Musíme sa však zbaviť ľahostajnosti i  strachu hovoriť o veciach nahlas, pretože iba jasne pomenovaný problém je možné riešiť.
     Tematika šikanovania je síce neodmysliteľnou súčasťou časovo-tematických plánov hodín etickej výchovy či náuky o spoločnosti ako aj prierezových tém, avšak mnohokrát ide iba o formálne prednášky, ktoré často zúčastnení berú ako „nutné zlo.“
Prevencia založená na vedomostiach je však zo všetkého najdôležitejšia, veď duševné zdravie má každý z nás iba jedno!

 • Návrh riešenia

     Zrealizovaný projekt „Šikana v školských laviciach“ sa sústredil jednak na  veľmi dôležitú oblasť šikanovania na školách – na oblasť prevencie, na oblasť poznania – vysvetlil na názorných príkladoch jednotlivé stupne šikany a sústredil sa aj na oblasť riešenia vzniknutých situácií – metodiku. Jeho ambíciou bolo prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka.

 • Prínos riešenia

      Projekt „Šikana v školských laviciach“  má niekoľko rovín a obsiahol viacero cieľových skupín. Jeho hlavným cieľom bolo v oblasti prevencie a vzdelávania šikanovania osloviť mladých ľudí, zaujať ich, zvýšiť informovanosť a v konečnom dôsledku tak pomôcť predchádzať krízovým situáciám, veríme, že sa to vďaka zaujímavým príbehom zo života, vizuálnej stránke, metodickým listom a atraktívnej forme videofilmu, podarí.

 

Aktivity v rámci projektu

 

 • Stretnutia s odborníkom - prevencia a vzdelávanie  (september 2009 - dve vyučovacie hodiny v každej triede)

  Hlavnou úlohou tejto aktivity bolo nadchnúť a zapáliť pre projekt študentov. Preto sa ako jedna      z prvých aktivít uskutočnili stretnutia s tematikou šikany pod vedením Mgr. Martiny Gibalovej, psychologičky zo Súkromného centra pedagogicko - psychologického poradenstva a  prevencie.

 • Internetová stránka a výveska s tematikou šikanovania v školských laviciach  (september – december 2009)

 

Všetky aktivity spojené s projektom sme postupne zverejňovali na internetovej stránke školy a na výveske umiestnenej v spoločných priestoroch školy. Svoje miesto tu našli zaujímavé materiály zo skúmanej oblasti, návrhy na obaly DVD i  návrhy scenárov od jednotlivých študentov.
    

 • Dramaturgicko - scenáristická príprava (október 2009)

    Vzhľadom na špecifické zameranie nášho projektu bolo potrebné ozrejmiť si základné princípy dramaturgie a písania scenára.   Pod vedením scenáristky a bývalej dramaturgičky STV  PhDr. Jarmily Uhríkovej si žiaci osvojili elementárne zásady a postupy. Zároveň sme vybrali z námetov, ktoré nám študenti a oslovení odborníci ponúkli.
Jednotlivé príbehy sú skutočné, napísal ich sám život. Výber príbehov sme uskutočnili tak, aby sme predstavili problematiku šikany, čo možno najzrozumiteľnejšie a najefektívnejšie tak, aby predkladaný materiál spĺňal požiadavky na didaktickú pomôcku. Po dôkladnej analýze potrieb cieľových skupín sme prehodnotili pôvodný zámer, ktorý by slúžil predovšetkým odbornej verejnosti (definovať 8 foriem šikany) a pristúpili sme k štruktúre, ktorá je pre potreby praxe
užitočnejšia a vychádza aj zo základného dokumentu, ktorý poskytuje rámec pre riešenie problému šikanovania v školskom prostredí na Slovensku, vydaný MŠ SR: Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28.marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, v ktorom sú zosumarizované návrhy, spôsoby a opatrenia (legislatívne odkazy) na prevenciu a riešenie šikanovania v školskom prostredí – postupne sme ozrejmili  a definovali šikanu ako takú, postupne päť stupňov šikany a v závere sme sa venovali problematike riešenia a odporúčaní pre pedagógov, rodičov i žiakov.

 

 •  Nákup techniky a potrebného materiálu (október-december 2009)

   Paralelne s tvorivými aktivitami sme dobudovávali aj materiálno-technické zázemie pre uskutočnenie nášho projektu. Pri realizácii sme využili existujúci videoateliér školy, ktorý sme doplnili o niektoré zariadenia.
Na postprodukčné práce sme dobudovali strihové a zvukové pracovisko.

 • Kompletizácia scenárov, zostavovanie tvorivých tímov (koniec októbra 2009)

 

   Zo zozbieraných materiálov, námetov a niekoľkých scenáristických pokusov sme nakoniec vytvorili definitívnu verziu scenára, podľa ktorého sa natáčalo (scenár v prílohe).
   Pri spracovávaní scenára sme využili aj služby odbornej poradkyne PhDr. Angeliky Prevozňákovej. Pod vedením supervízorov – odborných pedagógov a tvorcov z audiovizuálneho prostredia (Mgr. Waltera Uhríka – režiséra a zvukového majstra), Milana Štelbaského ( kameramana), MgA. Petra Hrabinského (strihača, režiséra) sme vytvorili filmovací štáb z radov študentov ( redaktor, kameraman, zvukár, produkčný, osvetľovač, rekvizitár a maskér ).

 • Samotné nakrúcanie, tvorba metodiky (november 2009)

 

     Podľa príbehov stvárnených v  scenári sme nakrúcali v školských exteriéroch a interiéroch, reedukačnom domove Horný Bankov a v ambulancii MUDr. Terézie Rosenbergerovej.    
     Nakrúcanie plnilo aj rozmer praxe pre študentov školy a pod vedením odborných pedagógov si žiaci  nielenže osvojili závažnú problematiku oblasti šikanovania, ale overili si aj teoretické poznatky získané na predmetoch Obrazová a zvuková tvorba priamo v praxi.
Súbežne s nakrúcaním  postupovali práce na tvorbe metodických listov, ktoré korešpondujú s jednotlivými časťami DVD.

 • Výtvarná príprava a fotografický ateliér (október – november 2009)

 

    Pod vedením Ing. Daniela Tatárku na hodinách výtvarnej prípravy urobili študenti návrhy na obal DVD a návrhy plagátov, ktoré tematicky korešpondovali s jednotlivými časťami interaktívneho DVD.
   Najprv sa pracovalo v ateliéri, grafické návrhy neskôr študenti preniesli do počítačov, kde ich upravovali v grafických softvéroch, ktoré sú na škole k dispozícii v učebni virtuálnej grafiky. Počas nakrúcania vybraní študenti (Anka Smoroňová a Lukáš Jiroušek) fotili najzaujímavejšie situácie. Zarámované plagáty o rozmeroch 70x100 cm sú vystavené vystavené v škole, kde tvoria stálu expozíciu.
 

 •  Dokončievacie práce (strižňa, nahrávanie komentára, mixáž, napaľovanie DVD a kompletizácia obalov  – december 2009)

    Nakrútený materiál sme skompletizovali. Po strihu  nasledovala zvukovýroba - ruchy a mixáž s hudbou. Hotové videodielo sme zostavili do výsledného tvaru a napálili na DVD, ktoré tak obsahuje kapitoly s definíciou šikany, postupne predstavuje päť stupňov šikany a v závere odporúčania pre pedagógov, rodičov i žiakov. Jednotlivé kapitoly sa dajú premietať aj samostatne a v kombinácii s metodickými listami sú výbornou pomôckou pre pedagógov, ale aj výchovných poradcov  vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 • Projekcia video filmu „Šikana v školských laviciach“ a  vernisáž plagátov a fotografií – december 2009

 

Slávnostná premiéra bola organizovaná pre všetkých študentov školy, rodičov, pedagogický zbor, členov občianskeho združenia Filmová škola a všetkých priaznivcov videotvorby, pozvaní boli aj zástupcovia médií. Celkovú slávnostnú atmosféru dotvorila i vernisáž plagátov a fotografií, ktorá je sprístupnená aj širokej verejnosti.
     

 • Záverečné správy a vyhodnotenie (december 2009)

Nakoniec nasledovalo vyhodnotenie projektu a spracovanie záverečných správ, analýz a vyúčtovanie poskytnutého grantu.
V rámci trvalo udržateľného rozvoja a multiplikačných efektov sme ponúkli dielo na vysielanie v lokálnych televíziách, pôsobenie videospotov a metodiky na ich využívanie bude zabezpečené aj prostredníctvom www.prevenciasikanovania.sk . V súlade s platnou legislatívou pripravujeme podanie na MŠ SR , aby DVD „Šikana v školských laviciach“ bolo schválené ako materiálna didaktická pomôcka.

 

     Projektom interaktívneho DVD „Šikana v školských laviciach“ sme sa aktívne zapojili do  prevencie a poznania v oblasti šikanovania, zlepšili sme informovanosť o danej problematike na našej škole, ponúkli sme nami spracované DVD aj iným školám na Slovensku ako materiálno didaktickú učebnú pomôcku, získali sme nové skúsenosti v oblasti videotvorby. Vernisážou plagátov a šírením diela v médiách  propagujeme myšlienky prevencie šikanovania a boja proti tomuto závažnému nešváru v našich školách i spoločnosti.

          Na záver by sme chceli v mene všetkých  študentov našej školy i pedagógov vyjadriť poďakovanie organizátorom rozvojového projektu Zdravie v školách za to, že nám umožnili prežiť zaujímavý, tvorivý a veríme, že aj pre iných užitočný čas, ktorý sme strávili pri nakrúcaní nášho filmu „Šikana v školských laviciach“.  Dúfame, že si nájde svojho diváka a že prispeje k tomu, aby sme sa odtabuizovali pálčivú tému šikany a pomohli pri jej riešení.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1505467
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.